sponsor

Hoquei Patins

Inscripció


A assistir a l'activitat sol·licitada segons les condicions establertes. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sorta la pertinent direcció facultativa. Així mateix, el sota-sifnant declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació amb la comunitat i que no pateix contraindicacions mèdiques per a la pràctica esportiva. Certifica que el nen/a inscrit/a està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent.
Tal i com preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè adient la seva sol·licitud d'inscripció, la relació contractual existent entre ambdues parts i els tràmits administratius que d'aquesta es derivin, així com per a l'enviament per qualsevol mitjà d'informació sobre productes i serveis futurs de la nostra Entitat que poguessin ser del seu interès. Les dades són confidencials i d'ús exclusiu del Responsable del Fitxer, REUS DEPORTIU, amb domicili a 43203 Reus (Tarragona), Antoni Gaudí, 66.
Posem al seu coneixemnt el dret que l'assisteix d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, mitjançant la presentació d'un escrit al domicili social de l'Entitat (a l'atenció del Responsable de Segurertat) i/o via mail a campus@reusdeportiu.com, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI.
Igualment, en atenció al que preveu el dret a la pròpia imatge, reconegut a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, Vostè autoritza al REUS DEPORTIU a que pugui donar tractament al ús de la imatge del seu fill/a o tutoritzat en relació a les activitats realitzades al interior de la nostra Entitat, per la seva inclusió al Web www.reusdeportiu.cat, en fulletons informatius, a les xarxes socials gestionades pel Reus Deportiu i/o en qualsevol altre acció divulgativa que pugui iniciar-se des de l'Entitat.