sponsor

Síndic dels socis

El Síndic o Síndica dels Socis i Sòcies és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l’assistència, l’assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació en el Club.

En l’exercici de les seves funcions el síndic o síndica pot demanar dels òrgans de govern i administració del club, i aquets tenen la obligació de facilitar-la-hi, la col·laboració que li calgui.

Dades de contacte

Email: sindicdelsoci@reusdeportiu.cat
Concertar entrevista a recepció del club o trucant al teléfon 977 328 399 

Designació

La Junta Directiva reunida en data 1 de desembre de 2011 va proposar establir la figura del Síndic o Síndica dels socis i sòcies del Club i nomenar al Sr Jordi Salvadó.

El càrrec de síndic o síndica dels socis i sòcies ha de recaure en un soci o sòcia del club en el qual concorrin les mateixes circumstàncies que s’exigeix per ser elegit membre de la Junta directiva i la seva designació s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva. Es un càrrec altruista i en cap cas retribuit.

La persona designada no pot ser membre de la Junta directiva ni empleat o empleada del Club, i tampoc no pot ser familiar en línia directa ni col·lateral fins el quart grau de cap membre de la Junta directiva

Funcions

Són funcions del Síndic i Síndica dels socis i sòcies , que properament s’inclouran als estatuts les següents:

  1. A) Defensar i protegir els drets dels socis coneixent i resolent les reclamacions que li adrecin.
  2. B) Actuar de mitjancer o mitjancera resolent de manera consensuada els conflictes suscitats entre els socis i sòcies  i al Junta Directiva, dels quals pot recollir la informació que cregui pertinent.
  3. C) Presentar a la Junta Directiva els suggeriments que cregui oportuns.
  4. D) Lliurar a la Junta Directiva dins dels cinc dies a la fi de l’exercici  un informe anual de les seves actuacions.
  5. E) En període d’eleccions, assistir la Junta electoral i la Mesa Electoral en l’exercici de les funcions que els son pròpies, especialment en matèria de reclamacions tant dels socis com dels candidats i cens electoral, tot vetllant per l’exacte compliment de les dades d’aquest .
  6. F) Assistir les Assemblees generals del Club, ordinàries i extraordinàries, amb dret de veu i sense vot.